ابزار مورد نیاز برای جوشکاری عبارتند از:

 

 

 

جوشکاری یکی از فر آیند های بسیار پر کاربرد اتصال دائمی قطعات در صنعت است . از انواع روش های جوشکاری می توان

جوشکاری زیر آب ، ترمیت ، لیزر ، آلتراسونیک ، گاز و ... را نام برد .

انواع روش های جوشکاری :

  • جوشکاری با قوس الکترونیک
  • جوشکاری با شعله یا گاز
  • جوشکاری با لیزر
  • جوشکاری با پرتو الکترونی
  • جوشکاری اصطکاکی
  • جوشکاری انفجاری
  • جوشکاری فرا صوتی
  • جوشکاری مقاومتی
  • جوشکاری زیر آب

 الکترودها در استاندارد A.W.S چگونه نامگذاری می شوند؟

عبارت A.W.S مخفف American Welding Society است یعنی جامعه جوشکاران امریکا اما به این علت طبقه بندی الکترود های جوشکاری را براساس استاندارد اینNGO معرفی می کنیم زیرا استاندارد بین المللی است و در اکثر کشورها از جمله کشور ما به عنوان ملاک شناسایی الکترود ها شناخته می شود.

لکترودهای روپوش دار باید طبق مقررات سازنده و با توجه به نوع روپوش آنها نگه داری شوند.

الکترودها باید در مقابل رطوبت و صدمه مکانیکی و آلودگی به روغن و چربی درامان باشند .برای تشخیص میزان رطوبت در الکترود ها دو راه وجود دارد: