تعمیر دستگاه ها، تعویض قطعات و مشاوره به خریداران از جمله خدماتی است که به مشتریان ارائه می شود. هدف اصلی ما جلب رضایت مشتری است.